EVERGREEN / Line and Checked Pattern/ Vải hoa văn Kẻ và Ca-rô